GARANTIES OP ONZE

STEPS EN SCOOTERS

GARANTIEBEPALINGEN
EGLIDER is een geregistreerd merk.
(daar waar scooter staat wordt ook step bedoelt)

Artikel 1 Garantie

1.1 EGLIDER. garandeert dat de EGLIDER scooters vrij zijn van constructie- en/of materiaal fouten, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.

1.2 Indien gedurende de garantieperiode het product defect blijkt te zijn vanwege gebreken aan materiaal of uitvoering zal EGLIDER of een EGLIDER dealer in het garantiegebied, zonder kosten voor arbeidsloon of onderdelen te rekenen, naar eigen goeddunken het product of de gebrekkige onderdelen repareren of vervangen onder de hieronder vermelde voorwaarden. EGLIDER en de EGLIDER dealers kunnen defecte producten of onderdelen vervangen door nieuwe of gereviseerde producten of onderdelen. Alle vervangen onderdelen en producten worden eigendom van EGLIDER.

1.3 Deze garantie wordt uitsluitend verleend binnen de garantieperiode en met overlegging van de originele factuur of kwitantie (met vermelding van aankoopdatum, modelnaam en dealer) samen met het defecte product. EGLIDER en de EGLIDER -dealers mogen gratis garantieservice weigeren als deze documenten niet worden voorgelegd of onvolledig of onleesbaar zijn. Deze garantie vervalt wanneer de modelnaam of het serienummer is gewijzigd, gewist, verwijderd of onleesbaar gemaakt.

1.4 De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van het betreffende EGLIDER product.

1.5 Deze garantie dekt geen transportkosten noch risico’s verbonden aan het transport van uw product naar en van EGLIDER of uw EGLIDER dealer.

1.6 De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 3.2. Wat betreft accu’s en enkele elektronica onderdelen gelden beperkende bepalingen zoals weergegeven in artikel 5.2.

1.7 De door EGLIDER op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de verkoper aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 Garantieperiode

2.1 U kunt enkel aanspraak maken op de garantie, als u de garantiekaart heeft ingevuld en het originele aankoopbewijs kunt overleggen. De garantiekaart vindt u in uw handleiding of kunt u online invullen op www.EGLIDER.nl/garanties. De garantieperiode begint op de dag van aankoop.

2.2 EGLIDER aluminium frames worden gedurende 2 jaar gegarandeerd op constructie- en/of materiaalfouten; voor EGLIDER stalen frames geldt eveneens 2 jaar.

2.3 Voor verende voorvorken, dempers, en alle overige onderdelen, met uitzondering van de in de paragraaf van dit artikel genoemde onderdelen, geldt eenzelfde garantie gedurende een periode van 1 jaar.

2.4 Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen, freewheel, achter tandwielen, kabels en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.

2.5 Voor overige onderdelen, mits goed onderhouden, geldt een garantie van 1 jaar. Zie voor extra bepalingen artikel 5.

Artikel 3 Garantie-uitsluitingen

3.1 In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van het EGLIDER product en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;
Het EGLIDER product is niet conform het serviceboekje onderhouden;
Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;
Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van de betreffende elektrische step of zijn onjuist gemonteerd;
Indien het bewijs van eigendom, waaruit blijkt dat de elektrische step vakkundig is gemonteerd en gecontroleerd alvorens deze aan de klant werd afgeleverd, niet aanwezig is of niet door de verkoper is ondertekend;
Het EGLIDER product met water onder druk is schoongespoten zoals met tuinslang en of hoge drukspuit;

3.2 Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van EGLIDER. voor schade aan (onderdelen van) de elektrische step als gevolg van:
Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, remmen, snel sluiters van de wielen en spaakspanning indien van toepassing;
Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem, remblokken, banden, ketting en tandwielen;
Foutieve of onvoldoende smering van draaiende delen en of delen waarvoor dit opgegeven is.
Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak, roest of chroomroest.
3.3 De elektrische step is bedoeld voor particulier gebruik.
Van garantie is uitgesloten het professioneel gebruik zoals verhuur of ander intensief commercieel gebruik.

Artikel 4 Garantie-onderdelen

4.1 Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door EGLIDER. is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van EGLIDER BV worden gerepareerd dan wel worden vergoed. Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor rekening van EGLIDER BV.

4.2 Kosten van transport van het EGLIDER product en/of onderdelen van en naar EGLIDER. komen voor rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie in aanmerking komt dient vooraf overleg plaats te vinden omtrent de wijze van transport naar het servicecenter (EGLIDER. of de lokale dealer)

4.3 Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt EGLIDER. voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

Artikel 5 Extra garantiebepalingen

5.1 Raadpleeg voor de aanvullende garantievoorwaarden de handleiding van uw EGLIDER product.

5.2 Garantieperiode elektronica delen:
EGLIDER elektrische steps: elektrische motor, controller, 2 jaar en oplader: 2 jaar.
Extra bepalingen accu
EGLIDER accu garantie periode; Li-ion accu: 2 jaar.
Indien accu’s, laders of elektronica delen valschade vertonen vervalt de garantie.
Normale slijtage/afname van accucapaciteit valt niet onder de garantie. Accu’s verliezen na verloop van tijd capaciteit. Li-ion accu’s verliezen ook als deze niet gebruikt worden capaciteit. Accu’s die langer dan één maand niet gebruikt worden kunnen zelf ontladen. Accu’s die minder dan 10% geladen zijn moeten direct worden opgeladen anders worden deze onherstelbaar beschadigd en vallen buiten de garantie. EGLIDER garandeert dat binnen 1 jaar na aankoop de accu minimaal 70% van zijn opgegeven capaciteit behoudt, mits voldaan aan de laad- en onderhoudseisen van de accu. Indien de garantie van de accu langer is dan één jaar wordt capaciteitsverlies minder dan 30% per jaar gegarandeerd.

Artikel 6 Indienen van claim

6.1 Claims onder deze garantie dienen – onder aanbieding van de elektrische step of het betreffende onderdeel ter inspectie via de EGLIDER dealer bij wie de elektrische step is gekocht, te worden ingediend. Gelijktijdig dient het bewijs van aankoop alsmede het bij de elektrische step geleverde bewijs van eigendom aan de dealer te worden overhandigd.

6.2 Indien de eigenaar is verhuisd of de dealer is niet meer beschikbaar, zal EGLIDER. desgevraagd opgaaf doen van de dichtstbijzijnde EGLIDER dealer.

Artikel 7 Garantie gebied

7.1 Het garantiegebied is beperkt tot de Europese landen waarin EGLIDER zelf levert.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Een door EGLIDER. gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat EGLIDER. ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden vervolgschade, materieel of immaterieel. De aansprakelijkheid van EGLIDER. strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden.

Iedere aansprakelijkheid van EGLIDER. voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voor zover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.

Artikel 9 Uitsluitingen en beperkingen

9.1 Behalve zoals hierboven vermeld, geeft EGLIDER geen garanties (noch expliciete, noch impliciete, noch wettelijke, noch enige andere) met betrekking tot de kwaliteit, de prestaties, de accuraatheid, de betrouwbaarheid, de geschiktheid voor een bepaald doel of enig andere hoedanigheid van het product of er deel van uitmaakt.

Indien deze uitsluiting niet of niet volledig is toegestaan door de geldende wetgeving, geldt de uitsluiting of beperking van de garantie van EGLIDER slechts tot de maximale door de geldende wetgeving toegestane mate. Elke garantie die niet volledig kan worden uitgesloten wordt (in zoverre dit is toegestaan door de geldende wetgeving) beperkt tot de duur van deze garantie.
Deze garantie verplicht EGLIDER uitsluitend tot reparatie of vervanging van de producten die onder de voorwaarden van deze garantie vallen.

EGLIDER is niet verantwoordelijk voor verlies of schade met betrekking tot producten, service, deze garantie of andere, met inbegrip van – economische of tastbare verliezen – de prijs die voor het product werd betaald – winst- of inkomensderving, verlies van gegevens, gebruiksgenot van het product of andere hiermee samenhangende producten – onrechtstreekse, secundaire of gevolgschade of -verlies. Dit geldt ongeacht het feit of deze schade of dit verlies verband houdt met gebrekkig of niet functioneren van het product of ermee samenhangende producten door defecten of doordat het product niet beschikbaar is terwijl het bij EGLIDER of een EGLIDER dealer is, wat leidt tot uitvaltijd, verlies van gebruikstijd of een onderbreking van de werkzaamheden. Dit geldt voor verlies en schadevergoeding volgens om het even welke wettelijke interpretatie, met inbegrip van nalatigheid en andere onrechtmatigheden, contractbreuk, expliciete en impliciete garantie, en burgerlijke aansprakelijkheid (zelfs als EGLIDER of een EGLIDER dealer op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schadevergoeding).

Indien de geldende wetgeving dergelijke uitsluitingen van aansprakelijkheid verbiedt of beperkt, sluit OV zijn aansprakelijkheid uit of beperkt ze tot slechts de maximale door de geldende wetgeving toegestane mate. Bijvoorbeeld, in bepaalde landen is het verboden om schadevergoeding naar aanleiding van nalatigheid, grove nalatigheid, moedwillig wangedrag, bedrog en vergelijkbare daden uit te sluiten of te beperken. EGLIDER ‘s aansprakelijkheid volgens deze garantie zal in geen geval verder gaan dan de prijs die voor het product werd betaald, maar als de geldende wetgeving alleen hogere aansprakelijkheidsbeperkingen toelaat, zijn de hogere beperkingen van toepassing.

9.2 Consumenten hebben wettelijke rechten volgens de geldende nationale wetten met betrekking tot de verkoop van producten aan eindgebruikers. Deze garantie doet geen afbreuk aan wettelijke rechten die u desgevallend heeft noch aan rechten die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt, noch aan rechten ten opzichte van de persoon waaraan u het product heeft gekocht. U mag alle rechten die u heeft naar uw eigen goeddunken uitoefenen.

BELEEF HET GEVOEL VAN VRIJHEID EN STAP IN DE WERELD VAN